حرف اول تولید کننده:    +    0 - 9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    X    Y

+
0 - 9
O